Aydınlatma Metni- İnsan Kaynakları / Referans Kişiler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

PARAFİNANS A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel bilgileriniz/verileriniz KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılar ve haklarınız bilgilendirme amaçlı olarak aşağıda özetlenmiştir.

 

Şirketimize iş başvurusunda bulunan Aday tarafından bildirilen adınız soyadınız, iletişim bilgileriniz, çalıştığınız şirket/kuruma ilişkin bilgiler “kişisel veri” kapsamında olduğundan; personel adayı ile Şirketimiz arasında kurulabilecek iş sözleşmesi ve işveren-işçi ilişkisinin tesis edilebilmesine bağlı değerlendirmelerde bulunabilmek için tarafınızca sahip olunan bilgilerin edinilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından işlenecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca; i- “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”dır.

 

İşlenen kişisel verileriniz Şirketimiz bünyesi dışında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz; Şirketimize iş başvurusunda bulunan aday tarafından iletilen/ibraz edilen bilgi ve belgeler suretiyle otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir.

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

1. www.parafinans.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul” adresine şahsen iletilmesi

2. www.parafinans.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul” adresine noter vasıtası ile gönderilmesi

3. www.parafinans.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak “kvkk@parafinans.com.tr” adresine elektronik posta ile gönderilmesi

4. www.parafinans.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından parafinansfactoring@hs01.kep.tr adresine KEP ile iletilmesi