Parafinans Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel bilgileriniz/verileriniz KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.
 

Parafinans A.Ş. topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, finansal bir kuruluş olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Parafinans A. Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgilere kamuoyu ile paylaşılmış olan Parafinans A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

1.  Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş’dir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.

Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul

Mersis No: 0721006558600022

Telefon  : 0850 2222 773 (PRF)
Faks     : 0212 438 44 30
E-Posta  : info@parafinans.com.tr

Kep Adresi: parafinansfactoring@hs01.kep.tr

 

2.  Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından; kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, mesleki deneyim, hukuki işlem, müşteri işlem, risk yönetimi, finans, pazarlama, görsel/işitsel, işlem güvenliği ve fiziksel mekan güvenliği şeklindeki kişisel verileriniz ile kan grubu, kullanılan cihaz ve protezler ve mensup olunan din şeklindeki özel nitelikli verileriniz;

    6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, her türlü faktoring işlemleri ve faaliyetleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi,

    Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

    İstihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması,

    Şirketin ilgili kişinin kredi geçmişi, istatistiki verileri, vb. ile ilgili verilerini analiz etmesi sırasında Şirketin hizmetlerinin optimize edilmesi ve geliştirilmesi,

    İlgili kişinin kredi ve/veya işlem geçmişinin ve/veya davranış modellerinin kontrol edilmesinin gerekli olduğu, yeni ve/ veya ilave bir kredi veya kredi dışı ürün teklif edilmesi yahut mevcut koşulların değiştirilmesi,

    Faktöring sözleşmelerinin ve faaliyetlerle ilgili akdedilen diğer sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

   Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi,

   Faktöring hizmetlerinden siz müşterilerimizin yararlanabilmesinin sağlanması,

   Şirket’in ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,

   Şirket’in itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi,

   Reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama süreçlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi,

   Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

   Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

   Dava ve yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,

   Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması,

   Mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,

   Tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi,

   BDDK, TCMB, MASAK, FKB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

   Suiistimalin, karaparanın aklanmasının veya diğer suç teşkil eden faaliyetlerin tespit edilmesi ve/veya önlenmesi ile ilgili mevzuatlara uyum,

   Kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi,

   İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

   Şikayet, soru ve taleplerinin karşılanması,

   İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle şube ve genel müdürlük yerleşkelerimizde kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

gibi temel amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

Kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerinin işlendiği ile veri işlemenin KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde yer alan hukuki sebeplerden hangileri kapsamında gerçekleştirildiği hakkında detaylı bilgilere kamuoyu ile paylaşılmış olan “Parafinans A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz; başta 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu olmak üzere tüm yasalar ve ilgili mevzuat uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet ve benzeri her türlü araç veya ortamla, “çekiver” ve benzeri mobil uygulamalar ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan yazışmalarla, telefon, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla ve ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla toplanmaktadır.  

 

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, mobil uygulamalar, telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Şirketimize sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca; a) kimlik ve adres bilgisi gibi verilerinizin işlenmesinin mevzuat gereği zorunlu olması, b) Şirketimizden hizmet almak için Şirketimiz ile karşılıklı akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu olması, c) Şirketimizin mevzuattan kaynaklanan raporlama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması, d) Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması, e) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, f) Açık rızanın bulunması şeklindedir.  

 

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz; BDDK, TCMB, MASAK, GİB, Hazine Müsteşarlığı gibi ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişiliklerine, T.C sınırları içerisinde faaliyet gösteren diğer finansal kuruluşlara, ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerine (Bağımsız Denetçi, Avukat) ve adli makamlara Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından hiçbir şekilde yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.

 

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metni ile “Parafinans A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Şirketimiz tarafından alınmaktadır.

 

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

       1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
       2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
       3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
       4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
       5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
       6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
       7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
       8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
       9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için link adresinde yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

 

1. www.parafinans.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul” adresine şahsen iletilmesi

2. www.parafinans.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul” adresine noter vasıtası ile gönderilmesi

3. www.parafinans.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak “kvkk@parafinans.com.tr” adresine elektronik posta ile gönderilmesi

4. www.parafinans.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından parafinansfactoring@hs01.kep.tr adresine KEP ile iletilmesi

 

Yukarıda yer verilen yöntemlere ilave olarak başvurular “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5’inci maddesine uygun olarak maddede belirtilen diğer yöntemlerle iletilebilecektir.

 

Şirketimiz, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname aslı ibraz edilmelidir.

 

Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu ücretin yatırılması usulü Başvuru Formunda belirtilecektir. Bu ücretin tarif edilen usule uygun olarak yatırılmaması halinde başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirketimiz tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.


 

“Parafinans A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”
 

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”